วันหยุดประจำปี 2564


 

วันที่

รายละเอียด


 
2 มกราคม 2566
ชดเชย วันขั้นปีใหม่

 
6 มีนาคม 2566
วันมาฆบูชา

 
13 เมษายน 2566
วันสงกรานต์

 
14 เมษายน 2566
วันสงกรานต์

 
15 เมษายน 2566
วันสงกรานต์

 
1 พฤษภาคม 2566
วันแรงงานแห่งชาติ

 
3 มิถุนายน 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี

 
3 มิถุนายน 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

 
28 กรกฎาคม 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 
1 สิงหาคม 2566
วันอาสาฬหบูชา

 
12 สิงหาคม 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

 
13 ตุลาคม 2566
วันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 
23 ตุลาคม 2566
วันปิยมหาราช

 
5 ธันวาคม 2566
วันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร,วันชาติไทย,วันพ่อแห่งชาติ