ภาพรวมนิยมพานิชลำปาง

           จากภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นการปรับตัวเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ ความเจริญก้าวหน้าของบริษัทในปี 2534 เครือบริษัทนิยมพานิชกรุ๊ป ซึ่ง ประกอบไปด้วย บริษัทนิยมพานิช จำกัด บริษัท สหพานิชเชียงใหม่ จำกัด บริษัทนิยมพานิชลำปาง จำกัด และ บริษัท นิยมพานิชเรียลเอสเตท จำกัด ได้ปรับโครงสร้างใหญ่อีกครั้งหนึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร เครือนิยมพานิช กรุ๊ป เพื่อกำหนดนโยบายวางแผนงานและควบคุมการบริหารงานในเครือนิยมพานิชกรุ๊ปทั้งหมดโดยมี คุณณรงค์ ศักดาทร ตำแหน่ง “ประธานกรรมการ” และ “ประธานกรรมการบริหาร” แต่งตั้งคุณสมหมาย สุพรรณบรรจง ขึ้นดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการ” บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด โดยแบ่งสายงานการบังคับบัญชาเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายเก็บเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายบริการด้วยความมุ่งมั่นพัฒนา และความเจริญก้าวหน้าของ บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด ปัจจุบันบริษัท มีพนักงานรวมทั้งสิ้นกว่า 700 คน พร้อมทั้งมีตัวแทนจำหน่ายกว่า 40 แห่ง มีศูนย์บริการที่ทันสมัยพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง นับเป็นการก้าวย่างสู่มิติใหม่แห่งความเจริญเติบโตของบริษัท ต่อไปในอนาคต

“สินค้ายอดฮิท บริการแบบมิตร ต้องนิยมพานิชลำปาง”

           จากคำขวัญที่ว่า “สินค้ายอดฮิท บริการแบบมิตร ต้องนิยมพานิชลำปาง” เราชาวนิยมพานิชลำปาง มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะให้บริการกับลูกค้าทุกท่านด้วยการให้บริการ ด้านการซ่อมบำรุง และด้านอะไหล่ ให้กับลูกค้าผู้มาใช้บริการด้านต่าง ๆ โดยถือว่าสินค้าที่เราจำหน่ายจะต้องเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานมีการแนะนำวิธีการใช้ที่ถูกต้อง ให้กับลูกค้ารวมถึงอะไหล่และบุคลากรทางด้านเทคนิคที่เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงาน การอบรมจากบริษัทเจ้าของสินค้าเพื่อ คอยให้บริการแก่ลูกค้า